GolgeterShop praznuje 17. rojstni dan

Izdelki Adidas, Nike, Puma, Joma in Errea po senzacionalnih cenah!

Majice, dresi in hlačke že od 3 € dalje. Več kot 3000 izdelkov znižanih za 50% ali več!

Samo v Golgeter Outlet centru Rogaška slatina, samo do sobote 25. 6. 2022!

GolgeterShop praznuje 17. rojstni dan
GolgeterShop praznuje 17. rojstni dan

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre „ Za kateri klub ex-YU Velike četverice navijaš?“ (v nadaljevanju: igra) je družba GOL d.o.o., Lerchingerjeva ulica 2, 3252 Rogatec (v nadaljevanju: organizator).

2. Posredovanje podatkov

Ta nagradna igra ni na nikakršen način povezana s podjetjem Facebook Ireland, Ltd. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne navedenemu podjetju. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na admin@golgeter.com.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra bo potekala vod 11. do 20. decembra 2020, in sicer pod objavo nagradne igre na Facebook strani Golgeter https://www.facebook.com/golgetersi.

4. Privolitev in posredovanje osebnih podatkov

Z oddajo soglasja k tem splošnim pogojem uporabnik dovoljuje, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov vse posredovane podatke o uporabniku (npr. ime in priimek, elektronski naslov, mobilno številko) obdeluje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 2016/679.

5. Sodelujoči

V igri lahko sodelujejo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo v teh pogojih navedene pogoje sodelovanja (v nadaljevanju: sodelujoči).

V igri ne smejo sodelovati zaposleni družbe GOL d.o.o. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

Sodelujoči lahko v času trajanja nagradne igre zahteva preklic sodelovanja v igri. Preklic sodelujoči izvede tako, da pošlje odjavni mail s pripisom »Preklic FB igra« na admin@golgeter.com.

6. Potek sodelovanja

Posamezen sodelujoči v nagradni igri sodeluje na način, da v času njenega trajanja pod objavo nagradne igre opravi zahtevano nalogo.

Vsak uporabnik lahko pod objavo nagradne igre sodeluje enkrat. V primeru večkratnega sodelovanja se bo v žrebu za nagrado štelo, da je sodeloval le enkrat.

Med vsemi sodelujočimi, ki bodo pod posamezno objavo nagradne igre sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator v roku pet (5) delovnih dni po zaključku z naključnim žrebom izžrebala nagrajenca.

O žrebu bo organizator vodil zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žreba, navzočih osebah ter nagrajencih. Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu, podpiše s strani vseh članov komisije in shrani na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljajo trije predstavniki organizatorja. Rezultati žreba organizatorjs  so dokončni. Pritožba ni mogoča.

7. Nagrade

V nagradni igri podeljena ena (1) nagrada, in sicer dres kluba, za katerega je sodelujoči glasoval v izbrani velikosti..

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih. Nagrajenec nima pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tiste, ki je navedene v teh pravilih. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrade.

8. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Organizator bo nagrajence obvestil o nagradi v roku petih (5) delovnih dni po zaključku nagradne igre z objavo na omrežju Facebook in/ali preko neposrednega sporočila.

9. Obdavčitev nagrad

Nagrada v tej nagradni igri ni predmet obdavčitve.

10. Upravičenost do nagrade

Nagrajenec je do nagrade upravičen, če v roku štiri (4) dni po objavi obvestila o nagradi, na poziv organizatorja preko elektronske pošte ali zasebnega sporočila na omrežju Facebook, sporoči zahtevane osebne podatke (ime in priimek, naslov) in izpolni morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji.

V kolikor nagrajenec najkasneje v roku štirih (4) dni po objavi obvestila ne posreduje svojih podatkov, ki jih Organizator zahteva, oz. jih navede nepopolno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se naknadno ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najkasneje v roku štirih (4) dni po objavi obvestila, nagrajenec izgubi pravico do nagrade.

V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti iz te nagradne igre, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator se z nagrajencem naknadno dogovori za način prevzema nagrade glede na ta pravila in pogoje. V kolikor nagrajenec ne prevzame nagrade v določenem roku, izgubi pravico do nagrade, v organizatorjevi presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi čese pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali se tudi po obvestilu nagrajencev ter ustreznih rezervnih nagrajencev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

11. Škoda in višja sila

Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri ali koriščenja oz. uporabe nagrade.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel sodelujoči zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

Sodelujoči v igri se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom do organizatorja, povezanih s sodelovanjem v igri in koriščenjem nagrade (npr. stroškov prevzema nagrade).

Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med sodelujočimi, ki so v igri sodelovali do trenutka prekinitve le te. V takšnem primeru bo organizator nagrade podelil z izborom. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator aktivnost tudi odpove. O tem mora preko spletne strani obvestiti udeležence in tem tudi ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

12. Dokončnost rezultatov nagradne igre

Rezultati nagradne igre so dokončni, pritožba ni mogoča. V kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v igri in/ali da je kršil te pogoje, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. V razmerju do takega nagrajenca organizator postane prost vseh obveznosti, v organizatorjevi lastni presoji pa je, da se odloči ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

13. Internetna povezava

Internetno povezavo sodelujočemu zaračuna internetni ponudnik po svojem veljavnem ceniku.

14. Delovanje povezav, omrežij in spletnih strani

Organizator igre tudi ne prevzema nobene odgovornosti za delovanje spletnih strani in družbenih omrežij. Organizator tudi ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel v posledici sodelovanja v tej igri ter ne prevzema odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. Kot tudi ne odgovornosti za nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve.

15. Izločitev iz nagradne igre

Organizator ima pravico, da posameznega sodelujočega izloči iz igre, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (npr. kršitev navedenih pogojev, povzročitev nezaželenih posledic tretjim osebam, ipd.).

16. Pritožbe in reklamacije

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega. Morebitne spore iz naslova izvedbe igre rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

Odločitve organizatorja skladno s pravili o izvajanju nagradne igre so dokončne in zavezujoče za vse udeležence.

17. Objava pravil

Pogoji igre so objavljeni na Facebook strani Golgeter.

18. Dopolnitve in spremembe teh pravil

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in sprememb teh pogojev, če to zahtevajo razlogi tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Spremenjeni pogoji bodo objavljeni na Facebook strani Golgeter, za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na naslov admin@golgeter.com, s pripisom Dodatne informacije o nagradni igri „ Za kateri klub ex-YU Velike četverice navijaš?“

19. Veljavnost pravil

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 9. 12. 2020, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na Facebook strani GOLGETER.

V Rogatcu, dne 9.12.2020

SHOW THE RED CARD TO THE POOR SPORTS EQUIPMENT AND EQUIP YOURSELF IN THE GOLGETER SHOP

In the Golgeter team, all employees are also big football fans. Football accompanies us both at work and in our free time. Therefore, we know what is important for good training, a good team, good results and we are 100% confident in the quality of our offer at competitive prices.

We offer everything for football in one place, from clothing and footwear (for both professional football players and recreational athletes), orthopedic aids, to football field equipment; naked, grandstands, trainers and small material such as hats, cones, water bottles … and finally also cups, medals and plaques. With us you will also find the largest selection of equipment for children and women.

Golgeter is a teamsport agent for well-known brands NIKE ,, ADIDAS ,, PUMA, ERREA, KELME in MAX. Thus, we can conclude contracts with clubs and associations under special conditions and offer a wide selection of the highest quality sportswear and offers at the best prices.

At the same time, we can equip your jerseys with numbers and emblems and sponsor tags. You can choose from a variety of techniques: embroidery, multicolor transfer printing, sublimation or screen printing. If desired, we make a design and arrange the production of club scarves, flags or other fan items. This emphasizes the identity of your club and makes the image of the club stronger and strengthens cooperation with sponsors.

Golgeter shop offers you a free catalog selection of all the most prestigious items TEAMSPORT brands such as NIKE ,, ADIDAS ,, PUMA ,, ERREA ,, KELME ter MAX .
At the links below, you can browse the catalogs and choose the appropriate equipment. You can send us an inquiry for your favorites at golgeter@golgeter.com but call us at 00 386 (3) 810 73 00 but 00 386 (0) 40 576 099 . We will be happy to give you professional advice, prepare the best offer and, in the event of a purchase, announce the exact date of delivery of the goods.

NIKE

Equip your team with NIKE products and your players will never be able to complain again that the equipment is to blame for a bad result. The most advanced materials and sophisticated design of competition and training equipment will squeeze the best out of your team.

You don’t believe it?

Ask Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Rooney, Iniesto …

ADIDAS

Equip your team with top products of the German brand with an enviable football tradition. Golgeter offers you Adidas teamsport items, from visor straps and other small materials, through top-quality football boots to the widest selection of colors and jersey designs and training equipment …

Messi, Kaka, Torres … not to mention clubs and national teams.

To order Adidas products, please contact us at golgeter@golgeter.com or by phone 03 810 73 00, and we will send you Adidas’ stock of teamsport items.

PUMA

Puma has been one of the world’s leading brands with sports and leisure products for more than 60 years. Mario Balotelli, Radamel Falcao, Gianluigi Buffon and many others around the world swear by PUMA sports footwear because it provides lightness, responsiveness, flexibility and speed. They are also completely confident in the quality of Puma in clubs such as Borussia Dortmund, Newcastle United FC, Rangers FC, VFB Stuttgart, Sporting, Espanyol, Feyenoord, Olympiacos … national teams such as Italy, Austria, Uruguay, Chile, Czech Republic, Ireland .. .

ERREA

The Errea brand presents products of exceptional quality and Italian design for an affordable price, which are also equipped with top clubs such as FC Parma, Norwich, FC Nantes, Atalanta, including our Gorizia … Each product of the Errea brand is the result of numerous research materials, applications the most advanced manufacturing technologies and careful design of models. All because Errea believes in sports.

KELME

In its rich history, the Spanish brand Kelme has achieved many successes related to top sporting events, such as equipping the entire Spanish Olympic team at the 1992 Olympic Games in Barcelona or sponsoring and equipping the Real Madrid football team between 1994 and 1998. However, Kelme is most adorned with its connection to futsal, where it is one of the most present brands.

MAX

A relatively young Italian brand founded in 1993. Max’s teamsport catalog contains a rich range of products that satisfy both professional and amateur athletes looking for comfort and technical knowledge, precision and creativity. Max’s development center uses top-quality materials that offer athletes only the best and help maintain the latter’s optimal body temperature throughout the training process.

Max is trusted in the football clubs Ascoli, Vicenza …

SPORTASTIC

Sportastic catalog includes a huge number of sports equipment used by sports enthusiasts of all sports in everyday sports (balls for every sport, cones of different sizes, stands and any slalom, obstacles, nets for all sports, whistles, pumps, compressors, pressure gauges, stopwatches, cradles of various lengths, medics, weights, throwing balls, tennis rackets, badminton and table tennis, gymnastic accessories, shields, bags, sportswear and many other items …). The catalog also contains everything you need for a quality, well-equipped sports facility and playground, and safe exercise (traffic lights, naked, baskets, machines and accessories for mowing grass and marking playgrounds, prefabricated grandstands, plastic seats, various locker room equipment. ..).
The coaches will also be satisfied with the large selection of training aids and tactical maps and tables, and the judges are also waiting for more than an excellent choice.
Of course, we must not forget medical and physiotherapeutic aids and devices.
All this and more in the Sportastic catalog … check it out for yourself.

To order products from teamsport catalogs, please contact us at 03 810 73 00 but via email to: golgeter@golgeter.com. We will be happy to give you professional advice and prepare the best offer.

SHOW THE RED CARD TO THE POOR SPORTS EQUIPMENT AND EQUIP YOURSELF IN THE GOLGETER SHOP

In the Golgeter team, all employees are also big football fans. Football accompanies us both at work and in our free time. Therefore, we know what is important for good training, a good team, good results and we are 100% confident in the quality of our offer at competitive prices.

We offer everything for football in one place, from clothing and footwear (for both professional football players and recreational athletes), orthopedic aids, to football field equipment; naked, grandstands, trainers and small material such as hats, cones, water bottles … and finally also cups, medals and plaques. With us you will also find the largest selection of equipment for children and women.

Golgeter is a teamsport agent for well-known brands NIKE ,, ADIDAS ,, PUMA, ERREA, KELME in MAX. Thus, we can conclude contracts with clubs and associations under special conditions and offer a wide selection of the highest quality sportswear and offers at the best prices.

At the same time, we can equip your jerseys with numbers and emblems and sponsor tags. You can choose from a variety of techniques: embroidery, multicolor transfer printing, sublimation or screen printing. If desired, we make a design and arrange the production of club scarves, flags or other fan items. This emphasizes the identity of your club and makes the image of the club stronger and strengthens cooperation with sponsors.

Golgeter shop offers you a free catalog selection of all the most prestigious items TEAMSPORT brands such as NIKE ,, ADIDAS ,, PUMA ,, ERREA ,, KELME ter MAX .
At the links below, you can browse the catalogs and choose the appropriate equipment. You can send us an inquiry for your favorites at golgeter@golgeter.com but call us at 00 386 (3) 810 73 00 but 00 386 (0) 40 576 099 . We will be happy to give you professional advice, prepare the best offer and, in the event of a purchase, announce the exact date of delivery of the goods.

NIKE

Equip your team with NIKE products and your players will never be able to complain again that the equipment is to blame for a bad result. The most advanced materials and sophisticated design of competition and training equipment will squeeze the best out of your team.

You don’t believe it?

Ask Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Rooney, Iniesto …

ADIDAS

Equip your team with top products of the German brand with an enviable football tradition. Golgeter offers you Adidas teamsport items, from visor straps and other small materials, through top-quality football boots to the widest selection of colors and jersey designs and training equipment …

Messi, Kaka, Torres … not to mention clubs and national teams.

To order Adidas products, please contact us at golgeter@golgeter.com or by phone 03 810 73 00, and we will send you Adidas’ stock of teamsport items.

PUMA

Puma has been one of the world’s leading brands with sports and leisure products for more than 60 years. Mario Balotelli, Radamel Falcao, Gianluigi Buffon and many others around the world swear by PUMA sports footwear because it provides lightness, responsiveness, flexibility and speed. They are also completely confident in the quality of Puma in clubs such as Borussia Dortmund, Newcastle United FC, Rangers FC, VFB Stuttgart, Sporting, Espanyol, Feyenoord, Olympiacos … national teams such as Italy, Austria, Uruguay, Chile, Czech Republic, Ireland .. .

ERREA

The Errea brand presents products of exceptional quality and Italian design for an affordable price, which are also equipped with top clubs such as FC Parma, Norwich, FC Nantes, Atalanta, including our Gorizia … Each product of the Errea brand is the result of numerous research materials, applications the most advanced manufacturing technologies and careful design of models. All because Errea believes in sports.

KELME

In its rich history, the Spanish brand Kelme has achieved many successes related to top sporting events, such as equipping the entire Spanish Olympic team at the 1992 Olympic Games in Barcelona or sponsoring and equipping the Real Madrid football team between 1994 and 1998. However, Kelme is most adorned with its connection to futsal, where it is one of the most present brands.

MAX

A relatively young Italian brand founded in 1993. Max’s teamsport catalog contains a rich range of products that satisfy both professional and amateur athletes looking for comfort and technical knowledge, precision and creativity. Max’s development center uses top-quality materials that offer athletes only the best and help maintain the latter’s optimal body temperature throughout the training process.

Max is trusted in the football clubs Ascoli, Vicenza …

SPORTASTIC

Sportastic catalog includes a huge number of sports equipment used by sports enthusiasts of all sports in everyday sports (balls for every sport, cones of different sizes, stands and any slalom, obstacles, nets for all sports, whistles, pumps, compressors, pressure gauges, stopwatches, cradles of various lengths, medics, weights, throwing balls, tennis rackets, badminton and table tennis, gymnastic accessories, shields, bags, sportswear and many other items …). The catalog also contains everything you need for a quality, well-equipped sports facility and playground, and safe exercise (traffic lights, naked, baskets, machines and accessories for mowing grass and marking playgrounds, prefabricated grandstands, plastic seats, various locker room equipment. ..).
The coaches will also be satisfied with the large selection of training aids and tactical maps and tables, and the judges are also waiting for more than an excellent choice.
Of course, we must not forget medical and physiotherapeutic aids and devices.
All this and more in the Sportastic catalog … check it out for yourself.

To order products from teamsport catalogs, please contact us at 03 810 73 00 but via email to: golgeter@golgeter.com. We will be happy to give you professional advice and prepare the best offer.

SHOW THE RED CARD TO THE POOR SPORTS EQUIPMENT AND EQUIP YOURSELF IN THE GOLGETER SHOP

In the Golgeter team, all employees are also big football fans. Football accompanies us both at work and in our free time. Therefore, we know what is important for good training, a good team, good results and we are 100% confident in the quality of our offer at competitive prices.

We offer everything for football in one place, from clothing and footwear (for both professional football players and recreational athletes), orthopedic aids, to football field equipment; naked, grandstands, trainers and small material such as hats, cones, water bottles … and finally also cups, medals and plaques. With us you will also find the largest selection of equipment for children and women.

Golgeter is a teamsport agent for well-known brands NIKE ,, ADIDAS ,, PUMA, ERREA, KELME in MAX. Thus, we can conclude contracts with clubs and associations under special conditions and offer a wide selection of the highest quality sportswear and offers at the best prices.

At the same time, we can equip your jerseys with numbers and emblems and sponsor tags. You can choose from a variety of techniques: embroidery, multicolor transfer printing, sublimation or screen printing. If desired, we make a design and arrange the production of club scarves, flags or other fan items. This emphasizes the identity of your club and makes the image of the club stronger and strengthens cooperation with sponsors.

Golgeter shop offers you a free catalog selection of all the most prestigious items TEAMSPORT brands such as NIKE ,, ADIDAS ,, PUMA ,, ERREA ,, KELME ter MAX .
At the links below, you can browse the catalogs and choose the appropriate equipment. You can send us an inquiry for your favorites at golgeter@golgeter.com but call us at 00 386 (3) 810 73 00 but 00 386 (0) 40 576 099 . We will be happy to give you professional advice, prepare the best offer and, in the event of a purchase, announce the exact date of delivery of the goods.

NIKE

Equip your team with NIKE products and your players will never be able to complain again that the equipment is to blame for a bad result. The most advanced materials and sophisticated design of competition and training equipment will squeeze the best out of your team.

You don’t believe it?

Ask Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Rooney, Iniesto …

ADIDAS

Equip your team with top products of the German brand with an enviable football tradition. Golgeter offers you Adidas teamsport items, from visor straps and other small materials, through top-quality football boots to the widest selection of colors and jersey designs and training equipment …

Messi, Kaka, Torres … not to mention clubs and national teams.

To order Adidas products, please contact us at golgeter@golgeter.com or by phone 03 810 73 00, and we will send you Adidas’ stock of teamsport items.

PUMA

Puma has been one of the world’s leading brands with sports and leisure products for more than 60 years. Mario Balotelli, Radamel Falcao, Gianluigi Buffon and many others around the world swear by PUMA sports footwear because it provides lightness, responsiveness, flexibility and speed. They are also completely confident in the quality of Puma in clubs such as Borussia Dortmund, Newcastle United FC, Rangers FC, VFB Stuttgart, Sporting, Espanyol, Feyenoord, Olympiacos … national teams such as Italy, Austria, Uruguay, Chile, Czech Republic, Ireland .. .

ERREA

The Errea brand presents products of exceptional quality and Italian design for an affordable price, which are also equipped with top clubs such as FC Parma, Norwich, FC Nantes, Atalanta, including our Gorizia … Each product of the Errea brand is the result of numerous research materials, applications the most advanced manufacturing technologies and careful design of models. All because Errea believes in sports.

KELME

In its rich history, the Spanish brand Kelme has achieved many successes related to top sporting events, such as equipping the entire Spanish Olympic team at the 1992 Olympic Games in Barcelona or sponsoring and equipping the Real Madrid football team between 1994 and 1998. However, Kelme is most adorned with its connection to futsal, where it is one of the most present brands.

MAX

A relatively young Italian brand founded in 1993. Max’s teamsport catalog contains a rich range of products that satisfy both professional and amateur athletes looking for comfort and technical knowledge, precision and creativity. Max’s development center uses top-quality materials that offer athletes only the best and help maintain the latter’s optimal body temperature throughout the training process.

Max is trusted in the football clubs Ascoli, Vicenza …

SPORTASTIC

Sportastic catalog includes a huge number of sports equipment used by sports enthusiasts of all sports in everyday sports (balls for every sport, cones of different sizes, stands and any slalom, obstacles, nets for all sports, whistles, pumps, compressors, pressure gauges, stopwatches, cradles of various lengths, medics, weights, throwing balls, tennis rackets, badminton and table tennis, gymnastic accessories, shields, bags, sportswear and many other items …). The catalog also contains everything you need for a quality, well-equipped sports facility and playground, and safe exercise (traffic lights, naked, baskets, machines and accessories for mowing grass and marking playgrounds, prefabricated grandstands, plastic seats, various locker room equipment. ..).
The coaches will also be satisfied with the large selection of training aids and tactical maps and tables, and the judges are also waiting for more than an excellent choice.
Of course, we must not forget medical and physiotherapeutic aids and devices.
All this and more in the Sportastic catalog … check it out for yourself.

To order products from teamsport catalogs, please contact us at 03 810 73 00 but via email to: golgeter@golgeter.com. We will be happy to give you professional advice and prepare the best offer.

SHOW THE RED CARD TO THE POOR SPORTS EQUIPMENT AND EQUIP YOURSELF IN THE GOLGETER SHOP

In the Golgeter team, all employees are also big football fans. Football accompanies us both at work and in our free time. Therefore, we know what is important for good training, a good team, good results and we are 100% confident in the quality of our offer at competitive prices.

We offer everything for football in one place, from clothing and footwear (for both professional football players and recreational athletes), orthopedic aids, to football field equipment; naked, grandstands, trainers and small material such as hats, cones, water bottles … and finally also cups, medals and plaques. With us you will also find the largest selection of equipment for children and women.

Golgeter is a teamsport agent for well-known brands NIKE ,, ADIDAS ,, PUMA, ERREA, KELME in MAX. Thus, we can conclude contracts with clubs and associations under special conditions and offer a wide selection of the highest quality sportswear and offers at the best prices.

At the same time, we can equip your jerseys with numbers and emblems and sponsor tags. You can choose from a variety of techniques: embroidery, multicolor transfer printing, sublimation or screen printing. If desired, we make a design and arrange the production of club scarves, flags or other fan items. This emphasizes the identity of your club and makes the image of the club stronger and strengthens cooperation with sponsors.

Golgeter shop offers you a free catalog selection of all the most prestigious items TEAMSPORT brands such as NIKE ,, ADIDAS ,, PUMA ,, ERREA ,, KELME ter MAX .
At the links below, you can browse the catalogs and choose the appropriate equipment. You can send us an inquiry for your favorites at golgeter@golgeter.com but call us at 00 386 (3) 810 73 00 but 00 386 (0) 40 205 009 . We will be happy to give you professional advice, prepare the best offer and, in the event of a purchase, announce the exact date of delivery of the goods.
In case of urgent delivery, we ask you to choose any of the other menu categories on the website www.golgeter-shop.com and can be ordered the next day with you.

NIKE

Equip your team with NIKE products and your players will never be able to complain again that the equipment is to blame for a bad result. The most advanced materials and sophisticated design of competition and training equipment will squeeze the best out of your team.

You don’t believe it?

Ask Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Rooney, Iniesto …

Nike katalog

ADIDAS

Equip your team with top products of the German brand with an enviable football tradition. Golgeter offers you Adidas teamsport items, from visor straps and other small materials, through top-quality football boots to the widest selection of colors and jersey designs and training equipment …

Messi, Kaka, Torres … not to mention clubs and national teams.

To order Adidas products, please contact us at golgeter@golgeter.com or by phone 03 810 73 00, and we will send you Adidas’ stock of teamsport items.

PUMA

Puma has been one of the world’s leading brands with sports and leisure products for more than 60 years. Mario Balotelli, Radamel Falcao, Gianluigi Buffon and many others around the world swear by PUMA sports footwear because it provides lightness, responsiveness, flexibility and speed. They are also completely confident in the quality of Puma in clubs such as Borussia Dortmund, Newcastle United FC, Rangers FC, VFB Stuttgart, Sporting, Espanyol, Feyenoord, Olympiacos … national teams such as Italy, Austria, Uruguay, Chile, Czech Republic, Ireland .. .

Puma katalog

ERREA

The Errea brand presents products of exceptional quality and Italian design for an affordable price, which are also equipped with top clubs such as FC Parma, Norwich, FC Nantes, Atalanta, including our Gorizia … Each product of the Errea brand is the result of numerous research materials, applications the most advanced manufacturing technologies and careful design of models. All because Errea believes in sports.

Errea Katalog

KELME

In its rich history, the Spanish brand Kelme has achieved many successes related to top sporting events, such as equipping the entire Spanish Olympic team at the 1992 Olympic Games in Barcelona or sponsoring and equipping the Real Madrid football team between 1994 and 1998. However, Kelme is most adorned with its connection to futsal, where it is one of the most present brands.

Kelme Katalog

MAX

A relatively young Italian brand founded in 1993. Max’s teamsport catalog contains a rich range of products that satisfy both professional and amateur athletes looking for comfort and technical knowledge, precision and creativity. Max’s development center uses top-quality materials that offer athletes only the best and help maintain the latter’s optimal body temperature throughout the training process.

Max is trusted in the football clubs Ascoli, Vicenza …

Max katalog

SPORTASTIC

Sportastic catalog includes a huge number of sports equipment used by sports enthusiasts of all sports in everyday sports (balls for every sport, cones of different sizes, stands and any slalom, obstacles, nets for all sports, whistles, pumps, compressors, pressure gauges, stopwatches, cradles of various lengths, medics, weights, throwing balls, tennis rackets, badminton and table tennis, gymnastic accessories, shields, bags, sportswear and many other items …). The catalog also contains everything you need for a quality, well-equipped sports facility and playground, and safe exercise (traffic lights, naked, baskets, machines and accessories for mowing grass and marking playgrounds, prefabricated grandstands, plastic seats, various locker room equipment. ..).
The coaches will also be satisfied with the large selection of training aids and tactical maps and tables, and the judges are also waiting for more than an excellent choice.
Of course, we must not forget medical and physiotherapeutic aids and devices.
All this and more in the Sportastic catalog … check it out for yourself.

Sportastic catalog includes a huge number of sports equipment used by sports enthusiasts of all sports in everyday sports (balls for every sport, cones of different sizes, stands and any slalom, obstacles, nets for all sports, whistles, pumps, compressors, pressure gauges, stopwatches, cradles of various lengths, medics, weights, throwing balls, tennis rackets, badminton and table tennis, gymnastic accessories, shields, bags, sportswear and many other items …). The catalog also contains everything you need for a quality, well-equipped sports facility and playground, and safe exercise (traffic lights, naked, baskets, machines and accessories for mowing grass and marking playgrounds, prefabricated grandstands, plastic seats, various locker room equipment. ..).

The coaches will also be satisfied with the large selection of training aids and tactical maps and tables, and the judges are also waiting for more than an excellent choice.

Of course, we must not forget medical and physiotherapeutic aids and devices.

All this and more in the Sportastic catalog … check it out for yourself.

Sportastic

To order products from teamsport catalogs, please contact us at 03 810 73 00 but via email to: golgeter@golgeter.com. We will be happy to give you professional advice and prepare the best offer.

1. COMPANY INFORMATION

HEADQUARTERS:

GOL doo

Lerchingerjeva 2

3252 Rogatec

Slovenia

Tax number: 62874799

Taxpayer: YES

Registration number: 2079747

Telephone: 00 386 (0) 3 810 73 00

Email: golgeter@golgeter.com

GOL doo is entered in the court register by the decision of the court Srg 288/2005 dated 09.03.2005, District Court in Celje, serial number 10844800

2. TERMS AND CONDITIONS

The General Terms and Conditions apply to contracts created between the company GOL doo and the customer through our online store www.golgeter-shop.com .

The buyer can be a natural or legal person, taking into account the information provided when placing the order. A customer who is a natural person and acquires or uses goods and services for purposes outside his professional or gainful activity is subject to the provisions of the law governing consumer protection. In cases where over online shops www.golgeter-shop.com the contract is performed by a legal or natural person performing a gainful activity, regardless of its legal organizational form, it is subject to the provisions of the law governing consumer protection only in cases where this is specifically provided for in that law.


We advise you to before using the online store www.golgeter-shop.com read the general terms and conditions thoroughly. The buyer is bound by the general conditions that are valid at the time of purchase (placing an online order).

When placing an order, the user is reminded of the general terms and conditions of business and confirms his acquaintance with them by placing an order.

3. CONCLUSION OF THE CONTRACT

The purchase contract between the company GOL doo and the buyer is in the online store www.golgeter-shop.com concluded at the moment when the company GOL doo sends the customer the first electronic message confirming his order. From this moment on, all prices and other conditions are fixed and apply to both the company GOL doo and the buyer.

The sales contract (ie the first electronic message about the status of the order) is stored in electronic form on the GOL doo server and is available to customers via “my account” and e-mail.

4. PRICE AND UPDATE OF DATA

Prices are in EUR and include VAT. VAT payers are required to provide their tax number when registering. The company GOL doo tries to take care of the up-to-dateness and correctness of the data in the online store www.golgeter-shop.com . Nevertheless, the delivery time or price can change so quickly that the company GOL doo sometimes fails to correct the information on the website. In such a case, the company GOL doo will notify the customer of the changes and allow him to withdraw from the contract or replace the ordered item.

5. COSTS AND DELIVERY TIMES

Delivery is free for orders over € 80!
The costs of packaging and shipping of goods for orders with a value lower than € 80 are given in the section “Postage” and amount to € 4.90 for delivery in Slovenia, regardless of the size and weight of the shipment. VAT is already included in the delivery price.
In the case of a small order, the shipment is delivered to you by a postal employee, but if the order is larger, we deliver the goods to you in the shortest possible time with our delivery vehicle.

Ordered goods on the online store www.golgeter-shop.com we deliver in the shortest possible time. As a rule, the ordered items go on the same working day, but no later than within 14 days of your confirmed order.
The exception is larger orders, e.g. club equipment, soccer goals and other major paraphernalia. In this case, we agree on the time of dispatch of the goods by phone (call us by phone 00 386 (0) 40 576 099 or 00 386 (0) 3 810 73 00.

In case of problems or possible questions, we are at your disposal:
e-mail: golgeter@golgeter.com
Phone: 00 386 (0) 3 810 73 00 or 00 386 (0) 40 576 099

Delivery to the address by cash on delivery:

Pošta Slovenije delivers the ordered products to the address you specified as the delivery address. The cost of Pošta Slovenije’s commission for payment on delivery is included in the delivery cost of € 4.9.

Deliveries take place mostly in the morning. In case you cannot pick up the shipment at the time of delivery, you can pick it up later at the nearest Pošta Slovenije (15 days).

Note: these conditions and delivery costs apply within the Republic of Slovenia.

For delivery to other EU countries and third countries, the delivery cost is € 14.95 (up to a total weight of 2.5 kg).

6. METHODS OF PAYMENT

online shop www.golgeter-shop.com allows the following payment methods:

 • Estimate

Products will be delivered upon receipt of your payment to our business account.

 • Cash on delivery

With the method of payment after collection, the purchase price and delivery costs in the amount of € 4.9 are paid directly to the courier upon receipt of the package. The cost of Pošta Slovenije’s commission is included in the cost of delivery.

 • Paypal

7. PURCHASE PROCEDURE

In order to be able to order products from our store, you can freely place them in the basket, from where you can, if you change your mind, remove them at any time. You are looking for products by the categories listed above. When you decide to order, press the “order” option to order the goods. We will send you an e-mail or call you by phone (of your choice) within 24 hours and you will confirm your order.

So, the process of ordering products:
1. Browse the store
2. purchase (order) of the product
3. order confirmation

In case of problems or possible questions, we are at your disposal:
e-mail: golgeter@golgeter.com
Phone: 00 386 (0) 3 810 73 00 or 00 386 (0) 40 576 099

8. WITHDRAWAL FROM THE CONTRACT, RETURN OF GOODS

In the case of distance contracts, the consumer has the right, in accordance with the law governing consumer protection, to inform the company within 14 days of receiving the goods that he is withdrawing from the contract, without having to give a reason for his decision.

The buyer of the ordered goods in the online store www.golgeter-shop.com , has, in accordance with the aforementioned law, the right to notify the company within 14 days of receiving the goods to the e-mail address: golgeter@golgeter.com or on tel: 00386 (0) 3 810 73 00 to withdraw from the contract without having to give a reason for his decision.

The only cost borne by the buyer in connection with the withdrawal from the contract is the direct cost of returning the goods.
Inform us in writing about the intended return by contact e-mail golgeter@golgeter.com or on tel: 00386 (0) 3 810 73 00.
The goods must be returned to the seller no later than 14 days after the notification of withdrawal from the contract (purchase). The deadline starts one day after the date of receipt of the ordered goods. For the purpose of withdrawing from the contract, the consumer may optionally use the attached model withdrawal form. Regardless of the form of cancellation, the consumer must provide the company with a copy of the invoice.

The received goods must be returned undamaged, unaltered and in the original packaging.

The company returns the received payments to the buyer with the same means of payment as used by the buyer, and if the buyer agrees, the paid amount of the ordered goods is returned to the user’s bank account. Refunds will be made as soon as possible and no later than within 14 days of receipt of the notice of withdrawal. In order to ensure the certainty, accuracy and timeliness of the return and to provide records of payments, the return of the payment to the buyer by prior arrangement is made by transfer to his transaction account. The company may withhold payment until it receives the returned goods or until the consumer sends proof that the goods have been returned, whichever occurs first.

Send the returned goods to the address: GOLGETER SHOP, Kidričeva 30, 3250 Rogaška Slatina

Please inform us at the following e-mail address before returning the goods: golgeter@golgeter.com or on tel: 00386 (0) 38107300.

Unless otherwise agreed by the parties, the consumer shall not be entitled to withdraw from the contract:

1. goods manufactured to the consumer’s exact instructions and adapted to his personal needs;

3. goods that are perishable or expire quickly;

4. on the provision of services, if the company fulfills the contract in full and the provision of the service has started on the basis of the consumer’s explicit prior consent and with the consent to lose the right to withdraw from the contract when the company fully fulfills it;

5. the supply of sealed audio or video recordings and computer programs, if the consumer has opened the security seal after delivery;

6. the supply of newspapers, periodicals or magazines, except in the case of subscription contracts for the supply of such publications;

7. on the supply of sealed goods which are not suitable for return due to health protection or hygiene reasons, if the consumer has opened the seal after delivery;

8. on the supply of goods which, by their nature, are inseparably mixed with other objects;

9. accommodation not intended for permanent residence, the carriage of goods, the hire of vehicles, the preparation and delivery of food, or leisure services in which the undertaking undertakes to fulfill its obligation on a specified date or within a specified period;

10. on the supply of digital content that is not delivered on a tangible medium, if the provision of the service has started with the consumer’s explicit prior consent and with the consent to thereby lose the right to withdraw from the contract.

9. WARRANTIES AND MATERIAL ERROR

Complaints from material defects can be made by the consumer in accordance with the law governing consumer protection for each purchased product in the online store www.golgeter-shop.com , if the purchased goods have a material defect.

According to the law governing consumer protection, the error is material:

1. if the thing does not have the properties necessary for its normal use or for marketing
2. if the thing does not have the properties necessary for the special use for which the buyer is buying it, but which was known to the seller or should have been known to him
3. if the thing does not have the characteristics and qualities that were explicitly or tacitly agreed or prescribed
4. if the seller has handed over a thing which does not match the pattern or model, unless the pattern or model was shown only for the purpose of notification.

Due to a material defect, the consumer can complain about the defect to the seller within 2 months from the discovery of the material defect, or within 2 years when the goods were taken over by the buyer.

The consumer may request at his own discretion: Elimination of the defect, refund of the amount paid in proportion to the defect, replacement of the goods or refund of the amount paid.

When exercising the rights under this title, the consumer must describe the defect in more detail to the trader in the defect notice and allow the seller to inspect the product. If the defect is not disputed, the trader must comply with the consumer’s claim as soon as possible, but no later than within 8 days. However, if there is a dispute about the defect, the trader must give the consumer a written answer within 8 days.

The right to exchange goods, refund the purchase price, warranty, material defects and incorrectly performed services are regulated in more detail by the provisions of the law governing consumer protection.

The form for claiming a material error is located here . Please send the completed form for claiming a material defect in the purchased goods to the e-mail address: golgeter@golgeter.com.

Send the returned goods to the address: GOLGETER SHOP, Kidričeva 30, 3250 Rogaška Slatina

Please inform us at the following e-mail address before returning the goods: golgeter@golgeter.com or on tel: 00386 (0) 38107300.

10. LIMITATION OF LIABILITY

The company GOL doo strives to ensure the up-to-dateness and correctness of the data published on its website. Nevertheless, the delivery time or price can change so quickly that the company GOL doo sometimes fails to correct the information on the website. In such a case, the company GOL doo will notify the customer of the changes and allow him to withdraw from the contract or replace the ordered item.

Exclusion of liability
In case of technical problems on the website www.golgeter-shop.com we reserve the right to cancel orders placed which have been affected by a technical error. In the event of order cancellation, we will notify you as soon as possible and inform you of the next steps.

11. STORAGE OF THE CONTRACT TEXT

The sales contract (ie the first electronic message about the status of the order) is stored in electronic form on the GOL doo server and is available to consumers via “my account” and e-mail. You can read the general terms and conditions at any time on this website.

12. COMPLAINTS AND DISPUTES

In case of complaints, disputes, problems, the buyer can contact the provider on the phone number 00386 (0) 38107300, or by e-mail at golgeter@golgeter.com . The complaint is submitted via e-mail golgeter@golgeter.com . The appeal procedure is confidential.

GOL doo will respond to all complaints by e-mail or telephone as soon as possible and within the legal obligations depending on the type of complaint.

13. OUT-OF-COURT RESOLUTION OF CONSUMER DISPUTES

In accordance with legal norms, we do not recognize any provider of out-of-court settlement of consumer disputes as competent for resolving consumer disputes that could be initiated by the consumer in accordance with the law governing out-of-court settlement of consumer disputes. The company GOL doo, which as a provider of goods and services enables online shopping www.golgeter-shop.com , publishes on its website an electronic link to the platform for online out-of-court settlement of consumer disputes. The platform is available to consumers online HERE .

14. PROTECTION OF PERSONAL DATA

 • We are committed to protecting the confidentiality of personal information and the privacy of users of the web portal www.golgeter-shop.com .

 • The collector of personal data is the company GOL doo, Lerchingerjeva 2, 3252 Rogatec.

 • The collected personal data will be used by the Manager exclusively for the services it offers. He will do everything possible to protect them from any violations and abuses. The operator collects, manages, processes and stores user data for the purposes of providing services.

 • The company GOL doo keeps the following data of registered members for an indefinite period of time www.golgeter-shop.com : name and surname, e-mail address, contact telephone number, primary address and delivery addresses, country of residence, time and date of registration, other information voluntarily entered by the user in the forms in the online store; other data that the user voluntarily adds subsequently in his profile.

 • GOL doo uses the stated personal data for the purposes of fulfilling the order (sending information material, offers, invoices) and other necessary communication with the user.

 • Under no circumstances will the user’s data be passed on to unauthorized persons.

 • The user is also responsible for the protection of personal data by ensuring the security of his e-mail address, username and password and the appropriate software (anti-virus) protection of his computer.

 • Registered users can stop using the online store at any time and can cancel their registration. They do so by notifying the cancellation of the registration in a written statement.

 • The collected data is processed by the company GOL doo until the revocation of the person’s consent. You can send a written cancellation to the address golgeter@golgeter.com . Regardless of the cancellation, the company GOL doo will use the data to fulfill contractual obligations.

Naročilo in oddaja naročila

Dodajanje izdelkov v spletno košarico: Kupec željene izdelke v spletno košarico doda s klikom na gumb “V košarico”. Gumb je na voljo na spletni predstavitvi izdelka. Ob vsakem dodajanju izdelka v spletno košarico se pojavi povezava, ki vodi do pregleda spletne košarice in oddaje naročila.

– Pregled spletne košarice: V pregledu košarice lahko izdelke iz nje odstranite, spreminjate lahko tudi naročeno količino izdelkov. V pregledu košarice se nahaja povezava na korak prijave ali registracijo kupca.

– Prijava ali registracija kupca: Kupec se lahko na tem koraku odloči za nakup s prijavo/registracijo, ali za neprijavljen nakup. Registrirani kupci lahko v svojem uporabniškem vmesniku spremljajo arhiv naročil, stanje odprtih naročil, urejajo svoje shranjene naslove za izdajo računa in naslove za dostavo blaga.

– Zaključni obrazec za oddajo naročila: V zaključnem obrazcu so navedeni vsi izdelki, njihove cene in količine. Če kupec opazi da je pri naročanju izdelkov in količin storil napako, se lahko vrne na pregled in urejanje spletne košarice s klikom na povezavo “nazaj na seznam izdelkov v košarici”. V zaključnem obrazcu kupec označi še način prevzema, način plačila, logistične podatke za dostavo blaga, ter osebne podatke oziroma podatke podjetja. Vsa vpisna polja in izbire imajo omogočeno popravljenje vsebine ali spremembo izbire.

– Oddaja naročila: Kupec naročilo odda s klikom na gumb “Naročilo z obveznostjo plačila” V primeru uspešno oddanega naročila, se po oddaji na spletni strani izpiše potrditveni tekst, po elektronski pošti pa prejmete izpis naročila oziroma pogodbo o nakupu. Če potrditvenega teksta ne vidite in hkrati ne prejmete potrditvenega emaila na vaš elektronski naslov, pomeni da je prišlo bodisi do tehnične napake, ali napačno vnešenih podatkov. Postopek lahko ponovite, ali pa nas kontaktirate za pomoč na 00 386 (0) 3 810 73 00 ali golgeter@golgeter.com, prav tako nas ne iste kontakte obvestite, če ste po že oddanem naročilu opazili napake ali nepravilnosti v naročilu.

Po oddaji naročila je naročilo sprejeto v čakalno vrsto.

– Naročilo potrjeno Po preteku dveh ur od sprejema naročila v čakalno vrsto, vendar največ v 72urah, ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost in naročilo potrdi. Ponudnik si pridržuje pravico, da po potrebi pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti ali telefonu o predvidenem roku dostave.

Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji sklenjena.

POKAŽITE RDEČI KARTON SLABI ŠPORTNI OPREMI IN SE OPREMITE V GOLGETER SHOPU

V Golgeter teamu smo prav vsi zaposleni tudi veliki ljubitelji nogometa. Nogomet nas spremlja tako pri delu, kot v prostem času. Zato vemo, kaj je pomembno za dober trening, dobro moštvo, dobre rezultate in smo 100% prepričani v kvaliteto naše ponudbe po konkurenčnih cenah.

Nudimo vse za nogomet na enem mestu, od oblačil in obutve (tako za profesionalne nogometaše kot za rekreativne športnike), ortopedskih pripomočkov, do opreme za nogometna igrišča; gole, tribune, trenažerje ter drobni material kot so klobučki, stožci, bidoni… in nazadnje tudi pokale, medalje in plakete. Pri nas boste našli tudi največjo izbiro opreme za otroke in ženske.

Golgeter je teamsport zastopnik za znane blagovne znamke NIKEADIDASPUMA, ERREA, KELME in MAX. Tako lahko s klubi in društvi sklepamo pogodbe pod posebnimi pogoji in nudimo pester izbor najkvalitetnejših športnih oblačil in ponudbe po najugodnejših cenah.

Hkrati vaše drese po želji opremimo s številkami in emblemi ter oznakami sponzorjev. Lahko izbirate med različnimi tehnikami: vezenje, večbarvni transfer tisk, sublimacijo ali sitotiskom. Po želji izdelamo design ter uredimo izdelavo klubskih šalov, zastav ali drugih navijaških artiklov. S tem poudarite indentiteto vašega kluba in naredite podobo kluba močnejšo ter okrepite sodelovanje s sponzorji.

Golgeter shop vam ponuja prosto kataloško izbiro vseh artiklov najprestižnejših TEAMSPORT blagovnih znamk kot so NIKEADIDASPUMA,ERREAKELME ter MAX.
Na spodnjih povezavah lahko poljubno brskate po katalogih in si izberete vam ustrezno opremo. Povpraševanje za izbrano nam lahko posredujete na golgeter@golgeter.com ali nas pokličete na 00 386 (3)810 73 00 ali 00 386 (0)40 205 009. Z veseljem vam bomo strokovno svetovali, pripravili najugodnejšo ponudbo ter v primeru nakupa sporočili točen datum dobave blaga.
V primeru nujne izdobave pa vas naprošamo, da izbirate poljubno med drugimi menijskimi kategorijami na spletni strani www.golgeter-shop.com in naročeno je lahko že naslednji dan pri vas.

NIKE

Opremite svoje moštvo z NIKE izdelki in vaši igralci se nikoli več ne bodo mogli pritoževati, da je za slab rezultat kriva oprema. Najnaprednejši materiali in dovršena oblika tekmovalne opreme in opreme za trening bodo iz vaše ekipe iztisnili tisto najboljše, kar se skriva v njih.

Ne verjamete?

Vprašajte Cristiana Ronalda, Zlatana Ibrahimovića, Rooneya, Iniesto…

Nike katalog

ADIDAS

Opremite svoje moštvo z vrhunskimi izdelki nemške blagovne znamke z zavidljivo nogometno tradicijo. Golgeter vam ponuja Adidas teamsport artikle, od trakov za ščitnike in ostalega drobnega materiala, preko vrhunskih nogometnih čevljev do najširše izbire barv in designov dresov ter opreme za trening…

Messi, Kaka, Torres…da klubov in reprezentanc ne naštevamo.

Za naročilo izdelkov Adidas nas prosim kontaktirajte na mail golgeter@golgeter.com ali na telefon 03 810 73 00, in poslali vam bomo Adidas-ovo zalogo teamsport artiklov.

PUMA

Puma je z izdelki za šport in prosti čas že več kot 60 let med vodilnimi blagovnimi znamkami na svetu. Mario Balotelli, Radamel Falcao, Gianluigi Buffon in mnogi ostali po vsem svetu prisegajo na športno obutev PUMA, ker zagotavlja lahkost, odzivnost, prilagodljivost in hitrost. V kvaliteto Pume so povsem prepričani tudi v klubih kot so Borussia Dortmund, Newcastle United F.C., Rangers F.C., VFB Stutgart, Sporting, Espanyol, Feyenoord, Olympiacos…reprezentancah kot so Italija, Avstrija, Urugvaj, Čile, Češka, Irska…

Puma katalog

ERREA

Znamka Errea predstavlja izdelke izredne kakovosti in italijanskega designa za sprejemljivo ceno, s katerimi so opremljeni tudi vrhunski klubi kot so FC Parma, Norwich, FC Nantes, Atalanta, tudi naša Gorica…Vsak izdelek blagovne znamke Errea je plod številnih raziskav materialov, uporabe najnaprednejših tehnologij izdelave ter skrbnega oblikovanja modelov. Vse to, ker Errea verjame v šport.

Errea Katalog

KELME

V svoji bogati zgodovini je španska znamka Kelme dosegla številne uspehe vezane na vrhunske športne prireditve, kot na primer opremljanje celotne španske olimpijske reprezentance na olimpijskih igrah leta 1992 v Barceloni ali sponzoriranje in opremljanje nogometne ekipe Real iz Madrida med leti 1994 in 1998. Kelme pa vseeno najbolj krasi povezava z futsalom, kjer je ena najprisotnejših blagovnih znamk.

Kelme Katalog

MAX

Relativno mlada italijanska blagovna znamka ustanovljena leta 1993. Max-ov teamsport katalog vsebuje bogat obseg izdelkov, ki zadovoljijo tako  profesionalne kot amaterske športnike, kateri iščejo udobje in tehnično znanje, natančnost in kreativnost. Max-ov razvojni center uporablja vrhunske materiale, ki ponujajo športnikom le najboljše in pripomorejo skozi trenažni proces ohraniti optimalno telesno temperaturo slednjih.

Max-u zaupajo v nogometnih klubih Ascoli, Vicenca…

Max katalog

SPORTASTIC

Sportastic katalog zajema ogromno športnih pripomočkov, ki jih športni navdušenci vseh športov uporabljajo pri vsakodnevni športni vadbi (žoge za vsak šport, stožci različnih velikosti, stojala in koli za slalom, ovire, mreže za vse športe, piščalke, tlačilke, kompresorji, merilci tlaka, štoparice, kolebnice različnih dolžin, medicinke, uteži, žogice za met, loparji za tenis, badminton in namizni tenis, gimnastični pripomočki, ščitniki, torbe, športna oblačila in še veliko drugih artiklov…) . Prav tako katalog vsebuje vse kar potrebujete za kakovosten, dovršeno opremljen športni objekt in igrišče, ter varno izvajanje športne vadbe (semaforji, goli, koši, stroji in pripomočki za košnjo trave ter označevanje igralnih površin, montažne tribune, plastični sedeži, razna oprema slačilnic…).
Z veliko izbiro vadbenih pripomočkov in taktičnih map ter tabel bodo zadovoljni tudi trenerji, več kot odlična izbira pa čaka tudi sodnike.
Seveda ne smemo pozabiti medicinskih in fizioterapevtskih pripomočkov ter naprav.
Vse to in še več v Sportastic katalogu…preverite sami.

Sportastic katalog zajema ogromno športnih pripomočkov, ki jih športni navdušenci vseh športov uporabljajo pri vsakodnevni športni vadbi (žoge za vsak šport, stožci različnih velikosti, stojala in koli za slalom, ovire, mreže za vse športe, piščalke, tlačilke, kompresorji, merilci tlaka, štoparice, kolebnice različnih dolžin, medicinke, uteži, žogice za met, loparji za tenis, badminton in namizni tenis, gimnastični pripomočki, ščitniki, torbe, športna oblačila in še veliko drugih artiklov…) . Prav tako katalog vsebuje vse kar potrebujete za kakovosten, dovršeno opremljen športni objekt in igrišče, ter varno izvajanje športne vadbe (semaforji, goli, koši, stroji in pripomočki za košnjo trave ter označevanje igralnih površin, montažne tribune, plastični sedeži, razna oprema slačilnic…).

Z veliko izbiro vadbenih pripomočkov in taktičnih map ter tabel bodo zadovoljni tudi trenerji, več kot odlična izbira pa čaka tudi sodnike.

Seveda ne smemo pozabiti medicinskih in fizioterapevtskih pripomočkov ter naprav.

Vse to in še več v Sportastic katalogu…preverite sami.

Sportastic

Za naročilo izdelokov iz teamsport katalogov nas prosim kontaktirajte na 03 810 73 00 ali preko email-a na: golgeter@golgeter.com. Z veseljem vam bomo strokovno svetovali in pripravili najugodnejšo ponudbo.

POKAŽITE RDEČI KARTON SLABI ŠPORTNI OPREMI IN SE OPREMITE V GOLGETER SHOPU

V Golgeter teamu smo prav vsi zaposleni tudi veliki ljubitelji nogometa. Nogomet nas spremlja tako pri delu, kot v prostem času. Zato vemo, kaj je pomembno za dober trening, dobro moštvo, dobre rezultate in smo 100% prepričani v kvaliteto naše ponudbe po konkurenčnih cenah.

Nudimo vse za nogomet na enem mestu, od oblačil in obutve (tako za profesionalne nogometaše kot za rekreativne športnike), ortopedskih pripomočkov, do opreme za nogometna igrišča; gole, tribune, trenažerje ter drobni material kot so klobučki, stožci, bidoni… in nazadnje tudi pokale, medalje in plakete. Pri nas boste našli tudi največjo izbiro opreme za otroke in ženske.

Golgeter je teamsport zastopnik za znane blagovne znamke NIKEADIDASPUMA, ERREA, KELME in MAX. Tako lahko s klubi in društvi sklepamo pogodbe pod posebnimi pogoji in nudimo pester izbor najkvalitetnejših športnih oblačil in ponudbe po najugodnejših cenah.

Hkrati vaše drese po želji opremimo s številkami in emblemi ter oznakami sponzorjev. Lahko izbirate med različnimi tehnikami: vezenje, večbarvni transfer tisk, sublimacijo ali sitotiskom. Po želji izdelamo design ter uredimo izdelavo klubskih šalov, zastav ali drugih navijaških artiklov. S tem poudarite indentiteto vašega kluba in naredite podobo kluba močnejšo ter okrepite sodelovanje s sponzorji.

Golgeter shop vam ponuja prosto kataloško izbiro vseh artiklov najprestižnejših TEAMSPORT blagovnih znamk kot so NIKEADIDASPUMA,ERREAKELME ter MAX.
Na spodnjih povezavah lahko poljubno brskate po katalogih in si izberete vam ustrezno opremo. Povpraševanje za izbrano nam lahko posredujete na golgeter@golgeter.com ali nas pokličete na 00 386 (3)810 73 00 ali 00 386 (0)40 576 099. Z veseljem vam bomo strokovno svetovali, pripravili najugodnejšo ponudbo ter v primeru nakupa sporočili točen datum dobave blaga.

NIKE

Opremite svoje moštvo z NIKE izdelki in vaši igralci se nikoli več ne bodo mogli pritoževati, da je za slab rezultat kriva oprema. Najnaprednejši materiali in dovršena oblika tekmovalne opreme in opreme za trening bodo iz vaše ekipe iztisnili tisto najboljše, kar se skriva v njih.

Ne verjamete?

Vprašajte Cristiana Ronalda, Zlatana Ibrahimovića, Rooneya, Iniesto…

ADIDAS

Opremite svoje moštvo z vrhunskimi izdelki nemške blagovne znamke z zavidljivo nogometno tradicijo. Golgeter vam ponuja Adidas teamsport artikle, od trakov za ščitnike in ostalega drobnega materiala, preko vrhunskih nogometnih čevljev do najširše izbire barv in designov dresov ter opreme za trening…

Messi, Kaka, Torres…da klubov in reprezentanc ne naštevamo.

Za naročilo izdelkov Adidas nas prosim kontaktirajte na mail golgeter@golgeter.com ali na telefon 03 810 73 00, in poslali vam bomo Adidas-ovo zalogo teamsport artiklov.

PUMA

Puma je z izdelki za šport in prosti čas že več kot 60 let med vodilnimi blagovnimi znamkami na svetu. Mario Balotelli, Radamel Falcao, Gianluigi Buffon in mnogi ostali po vsem svetu prisegajo na športno obutev PUMA, ker zagotavlja lahkost, odzivnost, prilagodljivost in hitrost. V kvaliteto Pume so povsem prepričani tudi v klubih kot so Borussia Dortmund, Newcastle United F.C., Rangers F.C., VFB Stutgart, Sporting, Espanyol, Feyenoord, Olympiacos…reprezentancah kot so Italija, Avstrija, Urugvaj, Čile, Češka, Irska…

ERREA

Znamka Errea predstavlja izdelke izredne kakovosti in italijanskega designa za sprejemljivo ceno, s katerimi so opremljeni tudi vrhunski klubi kot so FC Parma, Norwich, FC Nantes, Atalanta, tudi naša Gorica…Vsak izdelek blagovne znamke Errea je plod številnih raziskav materialov, uporabe najnaprednejših tehnologij izdelave ter skrbnega oblikovanja modelov. Vse to, ker Errea verjame v šport.

KELME

V svoji bogati zgodovini je španska znamka Kelme dosegla številne uspehe vezane na vrhunske športne prireditve, kot na primer opremljanje celotne španske olimpijske reprezentance na olimpijskih igrah leta 1992 v Barceloni ali sponzoriranje in opremljanje nogometne ekipe Real iz Madrida med leti 1994 in 1998. Kelme pa vseeno najbolj krasi povezava z futsalom, kjer je ena najprisotnejših blagovnih znamk.

MAX

Relativno mlada italijanska blagovna znamka ustanovljena leta 1993. Max-ov teamsport katalog vsebuje bogat obseg izdelkov, ki zadovoljijo tako  profesionalne kot amaterske športnike, kateri iščejo udobje in tehnično znanje, natančnost in kreativnost. Max-ov razvojni center uporablja vrhunske materiale, ki ponujajo športnikom le najboljše in pripomorejo skozi trenažni proces ohraniti optimalno telesno temperaturo slednjih.

Max-u zaupajo v nogometnih klubih Ascoli, Vicenca…

SPORTASTIC

Sportastic katalog zajema ogromno športnih pripomočkov, ki jih športni navdušenci vseh športov uporabljajo pri vsakodnevni športni vadbi (žoge za vsak šport, stožci različnih velikosti, stojala in koli za slalom, ovire, mreže za vse športe, piščalke, tlačilke, kompresorji, merilci tlaka, štoparice, kolebnice različnih dolžin, medicinke, uteži, žogice za met, loparji za tenis, badminton in namizni tenis, gimnastični pripomočki, ščitniki, torbe, športna oblačila in še veliko drugih artiklov…) . Prav tako katalog vsebuje vse kar potrebujete za kakovosten, dovršeno opremljen športni objekt in igrišče, ter varno izvajanje športne vadbe (semaforji, goli, koši, stroji in pripomočki za košnjo trave ter označevanje igralnih površin, montažne tribune, plastični sedeži, razna oprema slačilnic…).
Z veliko izbiro vadbenih pripomočkov in taktičnih map ter tabel bodo zadovoljni tudi trenerji, več kot odlična izbira pa čaka tudi sodnike.
Seveda ne smemo pozabiti medicinskih in fizioterapevtskih pripomočkov ter naprav.
Vse to in še več v Sportastic katalogu…preverite sami.

Za naročilo izdelokov iz teamsport katalogov nas prosim kontaktirajte na 03 810 73 00 ali preko email-a na: golgeter@golgeter.com. Z veseljem vam bomo strokovno svetovali in pripravili najugodnejšo ponudbo.